Promocja Seminaria szkoleniowe

Seminaria szkoleniowe

Warsztaty historii cyfrowych w Schronisku dla Nieletnich Szukających Azylu w Oreokastro (Grecja)

Warsztaty historii cyfrowych dla użytkowników końcowych zostały przeprowadzone w dniach 12 – 14 lipca 2011 r. w Schronisku dla Nieletnich Szukających Azylu w Oreokastro na przedmieściach Salonik (Grecja) w ramach projektu DigEm koordynowanego przez DIMITRA ITD, z udziałem organizacji z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Czech, Litwy, Polski, Cypru i Grecji.

Szkolenie trwało 18 godzin i było prowadzone przez trenera Aggeliki-Eleni Bizouni, eksperta IT Konstantinos Koutsonicolas oraz studentkę Penny Couloglou, która uczestniczyła jako wolontariuszka.

Początkowo w warsztatach uczestniczyło sześciu (6) niepełnoletnich chłopców z Afganistanu w przedziale wiekowym 16 –18 lat, ale ostatecznie tylko czterech (4) z nich stworzyło cyfrowe historie. Należy zaznaczyć, że osobom tej konkretnej grupy docelowej jest bardzo trudno zobowiązać się do udziału we wszystkich etapach szkolenia, ponieważ ich głównym celem, aby przebywać legalnie w Grecji, jest znalezienie pracy, nawet dorywczej. Z tego powodu dwóch z sześciu uczestników nie ukończyło wszystkich etapów szkolenia DigEm.

Językiem roboczym szkolenia był grecki. Mediator znający problematykę różnic międzykulturowych pomagał trenerom i uczestnikom w przypadku problemów ze specjalistycznym słownictwem. Uczestnicy mieli bardzo małą wiedzę dotyczącą obsługi komputera. Byli głównie samoukami, którzy przez krótki czas korzystali z urządzeń cyfrowych dostępnych w schronisku. Urządzenia udostępnione do przeprowadzenia szkolenia w schronisku nie były idealne. Warsztaty mogły się jednak odbyć ze względu na ocenę możliwości dostosowania oraz elastyczność metodologii DigEm w stosunku do różnych środowisk edukacyjnych i grup wywodzących się z różnych kultur.

Cyfrowe historie, które powstały w czasie szkolenia miały osobisty i oparty na doświadczeniach charakter i dotyczyły albo przeżyć z dzieciństwa w ojczystym kraju albo osobistych historii z ryzykownej odysei z Afganistanu do Grecji. Uczestnicy używali w sposób kreatywny materiałów znalezionych w internecie (copyright free), jako że nie mieli osobistych zdjęć czy innych materiałów audio-wizualnych. Wszystkie etapy szkolenia podobały się uczestnikom, zwłaszcza etap pisania scenariuszy i edycja cyfrowego filmu. Na koniec warsztatów poprosili trenerów o powtórzenie podobnego szkolenia, aby mogli spróbować trudniejszych i bardziej wymagających technik i poszerzyć nabyte umiejętności komputerowe. Cztery cyfrowe historie stworzone w trakcie szkolenia będą wkrótce dostępne na oficjalnej stronie projektu (www.digem.eu).

Drugie warsztaty DigEm w Ostrawie (Czechy)

W dniach 20 – 22 Czerwca 2011 r., miało miejsce drugie szkolenie z cyfrowego wzmocnienia w Ostrawie w Czechach, zorganizowane przez czeskiego partnera w projekcie – organizację ATHENA (Association for Education and Development of Women) w ramach projektu DigEm koordynowanego przez DIMITRA ITD, z udziałem organizacji z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Czech, Litwy, Polski, Cypru i Grecji.

W szkoleniu uczestniczyło siedem (7) bezrobotnych kobiet (niektóre z nich cierpiały z powodu długotrwałego bezrobocia, więc również spotkały się z wykluczeniem społecznym), które korzystając z metody DigEm stworzyły cyfrowe historie w oparciu o sprawy z życia rodzinnego czy sposoby spędzania wolnego czasu.

Warto wspomnieć, że liczba kobiet zainteresowanych udziałem w warsztacie była większa niż finalna liczba uczestników. Ostateczny wybór został dokonany na podstawie zgodności pomiędzy harmonogramem projektu i dostępnym wolnym czasem uczestników. Ponieważ uczestniczki korzystały wspólnie z innych edukacyjnych przedsięwzięć organizacji ATHENA (stąd znały się nawzajem i szybko wytworzyła się potrzebna atmosfera zaufania) i posiadały podstawowe umiejętności obsługi komputera, w tym konkretnym warsztacie istniała możliwość położenia większego nacisku na rozwój umiejętności narracyjnych. 

Uczestniczki pod dobrą opieką trenerów z ATHENY przyszły bardzo dobrze przygotowane z bogatym materiałem fotograficznym, więc nie było potrzeby szukania dodatkowych materiałów w internecie (chociaż była taka możliwość).

W końcowej fazie procesu edukacyjnego, która obejmowała prezentację osobistych historii cyfrowych (dostępnych na oficjalnej stronie projektu DigEm, www.digem.eu), uczestniczki pokazały, że są bardzo usatysfakcjonowane ze swojej pracy i z metodologii DigEm oraz były bardzo zadowolone w związku ze zdobyciem większej pewności siebie.

Szkolenie DigEm dla bezrobotnych kobiet w Ostrawie (Czechy)

9 i 10 kwietnia 2011 r. w Ostrawie w Czechach zostało zrealizowane, przez czeskiego partnera – organizację ATHENA (Association for Education and Development of Women), szkolenie cyfrowego wzmocnienia w ramach projektu DigEm koordynowanego przez DIMITRA ITD, z udziałem organizacji z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Czech, Litwy, Polski, Cypru i Grecji.

W warsztatach uczestniczyło osiem (8) bezrobotnych kobiet (niektóre z nich cierpiały z powodu długotrwałego bezrobocia, doświadczając również wykluczenia społecznego), które zostały poproszone o przygotowanie historii cyfrowych o swoim życiu. Celem wyboru tej tematyki (dotyczącej życiowych doświadczeń) było zwiększenie pewności siebie bezrobotnych kobiet, ponieważ w procesie osobistej narracji, możliwe jest lepsze zrozumienie elementów wykluczenia społecznego, które im zagrażają i znalezienia sposobów, aby stawić im czoła.

Uczestniczki były wcześniej zaangażowane w projekty edukacyjne ATHENY i czeskich partnerów organizacji i znały się dobrze. Ten fakt wpłynął na szybkie i łatwe stworzenie atmosfery zaufania w grupie i z tego względu było więcej czasu na rozgrzewające gry dotyczące rozwoju umiejętności narracyjnych. Uczestniczki pod dobrą opieką trenerów z ATHENY przyszły bardzo dobrze przygotowane z bogatym materiałem fotograficznym, więc nie było potrzeby szukania dodatkowych materiałów w internecie (chociaż była taka możliwość).

Biorące udział w szkoleniu kobiety były usatysfakcjonowane i bardzo zaskoczone jak łatwo można stworzyć własne cyfrowe prezentacje/historie. Kiedy na końcu szkolenia filmy zostały odtworzone wpłynęło to pozytywnie na ich pewność siebie, ponieważ zobaczyły, że same były w stanie stworzyć cyfrowe historie. Filmy są dostępne na oficjalnej stronie DigEm, www.digem.eu. Wiele uczestniczek stwierdziło, że będzie kontynuować wykorzystywanie tej metody w życiu codziennym.

Szkolenie DigEm w Santander-Hiszpania dla osób doświadczających wykluczenia społecznego

W dniach 19 – 27 maja 2011 r. w Santander w Hiszpanii miało miejsce, trwające 25 godzin, szkolenie z cyfrowych historii z wykorzystaniem opracowanej metodologii projektu DigEm. W celu realizacji tego działania hiszpański partner projektu DigEm – DOCUMENTA współpracował z Urzędem Miasta Santander i siecią EAPN-Cantabria (Europejska Sieć Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym).

W szkoleniu wzięło udział dziewięciu (9) uczestników, a tematem były sytuacje społecznego wykluczenia i sposoby ich przezwyciężenia. Dla skutecznej realizacji tych warsztatów DOCUMENTA wzięła pod uwagę jeden z głównych celów projektu DigEm, a mianowicie rozpowszechnienie programu za pośrednictwem organizacji pozarządowych w celu możliwie jak najszerszego rozprzestrzenienia wśród wrażliwych grup społecznych metodologii DigEm oraz powiązania celów programu z innymi działaniami na rzecz integracji społecznej na poziomie regionalnym. Ten cel został osiągnięty poprzez współpracę DOCUMENTY i sieci EAPN-Cantabria.

Kolejnym elementem skutecznej realizacji warsztatów był pierwszy dzień poświęcony analizie teoretycznej wykluczenia i integracji społecznej. To teoretyczne wprowadzenie trwało pięć i pół godziny (5 ½) i uczestniczyło w nim 25 potencjalnych kandydatów do udziału w szkoleniu DigEm. Ośmiu (8) uczestników stanowiło część tych 25 osób, podczas gdy jedna osoba została włączona przez DOCUMENTĘ.

Uczestnicy byli usatysfakcjonowani i okazywali duży entuzjazm dla metod DigEm (które wzmocniły ich społeczne i cyfrowe umiejętności) i w krótkim czasie stworzyli filmu wysokiej jakości. Ostatniego dnia warsztatów zaprezentowano cyfrowe historie przygotowane przez uczestników, zarówno przez dziewięć osób biorących udział w całym szkoleniu, jak i tych, którzy uczestniczyli tylko w pierwszym dniu części teoretycznej. Filmy są dostępne na oficjalnej stronie projektu (www.digem.eu), gdzie mają również napisy w języku angielskim.

Starając się jak najbardziej upowszechnić projekt, DOCUMENTA zaprosiła Samuela Ruiza, Radnego Masta Santander ds. Zatrudnienia, Młodzieży i Nowych Technologii, aby uczestniczył w części końcowej szkolenia i aby mógł zobaczyć niektóre z filmów stworzonych przez uczestników. Na zakończenie razem z Javierem Farto prezydentem DOCUMENTY wręczyli certyfikaty uczestnictwa.

Szkolenie DigEm dla bezrobotnych kobiet w wieku emerytalnym w Warszawie-Polska

We współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Warszawie w dniach 25 listopada – 12 grudnia 2010 r. zrealizowane zostało przez polskiego partnera projektu DigEm (Centrum Edukacji Multimedialnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego) 24-godzinne szkolenie z wykorzystaniem metodologii DigEm.

To szkolenie jest cześć cyklu warsztatów edukacyjnych skierowanych do grup docelowych projektu DigEm, osób nie posiadających kwalifikacji lub posiadających je w niewielkim stopniu, członków grup społecznie wykluczonych, osób starszych, kobiet po 45 r. ż., członków mniejszości etnicznych, w celu zmotywowania ich do podnoszenia swoich kwalifikacji i udziału w życiu społecznym.

W szkoleniu uczestniczyło siedem (7) bezrobotnych kobiet w wieku emerytalnym, wyłączonych już z procesu uczenia się i niepewnych w kontakcie z nowymi technologiami. Główny temat tworzonych historii cyfrowych oparty był na doświadczeniach życiowych uczestników.

Pod dobrą opieką trenerów Roberta Budzyńskiego, Darii Panasiuk i Anny Pacholec, uczestnicy zapoznali się z metodologią, technikami, narzędziami i materiałami edukacyjnymi zawartymi w przewodniku metodologicznym, który został już opracowany.

Zastosowane podejście jest empiryczne. Oznacza to, że uczestnicy doświadczają metody DigEm, a nie są tylko biernymi świadkami prezentacji. Wykorzystując twórcze techniki używane przez środki masowego przekazu, takie jak tworzenie scenariuszy opartych na osobistych doświadczeniach, teatr, zdjęcia, muzyka, klipy video oraz narracja, każdy z uczestników tworzy dwuminutową historię cyfrową, która zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie projektu (www.digem.eu). Należy dodać, że uczestnicy podchodzili bardzo entuzjastycznie do metody szkolenia i byli pozytywnie zaskoczeni swoim aktywnym udziałem i zdobytą wiedzą dotyczącą nowych technologii.

Strona 2 z 2

Joomlart